Rev. Sr. Lorensitta CMC 2002 – 2004
Rev. Sr. Anne Tresa CMC2004 – 2005
Rev. Sr. Tessin CMC 2005 – 2006
Prof. K A. Annakkutty 2006 – 2007
Rev. Sr. Tessy CMC2007 – 2013
Dr. Augustine Joseph 2013 -2017
Mrs.Nimmy Antony2017